Co je školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Kompetence školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):
 
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 
 

Volby do školské rady

Volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež, příspěvková organizace se uskuteční dne 9. 4. od 17:00 do 19:30. Z řad zákonných zástupců se bude volit jeden z následujících kandidátů:

Zobrazit podrobnosti