Jak se zapojit

1)      Jako člen

Co tím získáte: přímý vliv na chod spolku, hlasovací právo na členské schůzi, možnost kandidovat do výboru spolku. Stačí vyplnit přihlášku za člena a podat ji elektronicky nebo osobně. Výbor spolku schválí vaše přijetí za člena při splnění podmínek členství. Členský příspěvek činí 1 000 Kč za člena na školní rok. Členové jsou povinni uhradit plnou výši členského příspěvku nejdéle do 30. 11. daného roku. V případě neuhrazení členského příspěvku bude v souladu se stanovami spolku člen znovu vyzván k jeho úhradě v novém termínu.

Spolek používá transparentní účet u FioBank č. 2000325429 / 2010

Pro platby, prosíme, uvádějte variabilní symbol pro ZŠ 11111, pro MŠ 22222, do poznámky u platby uveďte jméno a příjmení dítěte, za které je příspěvek hrazen.

2)      Jako podporovatel

Rodiče, kteří se nechtějí stát členy spolku, mohou přispívat na činnost spolku formou daru. Spolek usiluje o takovou činnost (vč. finanční podpory), ze které má mít užitek celá škola a všechny děti. Pokud má rodina více dětí v MŠ nebo ZŠ, tak jakákoliv platba za každé další dítě je projevem solidarity a darem spolku. Podporovatelé jsou zváni na všechny akce spolku i členské schůze, ale nemají hlasovací práva a nemohou kandidovat. Jejich podněty k činnosti spolku jsou velmi vítány a zohledňovány.

3)  Jako akční rodič

Celý rok je příležitost se zapojit do pořádání akcí, přicházet s vlastními návrhy, co by mohl spolek dělat, kde podpořit školu, co by mohlo zajímat rodiče, děti i zaměstnance školy. Obracejte se na výbor a výbor se bude obracet na vás s konkrétními nabídkami pomoci a zapojení.