Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

Zaměření poradenských služeb:
•   poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
•   poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
•   poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,
•   poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
•   volba školy,
•   poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
•   poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
•   metodická podpora učitelů ve speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
•   poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi,
•   výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče a žáky.
 
Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodika prevence:
Výchovný poradce
•  Mgr. Bc. Lucie Dražilová – pondělí 14:00 -15:00, další konzultace po domluvě.
Metodik prevence
•  Mgr. Miluše Volková – pondělí 14:00 -15:00, další konzultace po domluvě.
 

Kontakty prevence Středočeský kraj