Poskytování poradenských služeb ve škole

Zobrazeno: 2650
Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

Zaměření poradenských služeb:
•   poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
•   poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
•   poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,
•   poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
•   volba školy,
•   poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
•   poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
•   metodická podpora učitelů ve speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
•   poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi,
•   výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče a žáky.
 
Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodika prevence:
Výchovný poradce
•  Mgr. Bc. Lucie Dražilová – pondělí 14:00 -15:00, další konzultace po domluvě.
Metodik prevence
•  Mgr. Miluše Volková – pondělí 14:00 -15:00, další konzultace po domluvě.
 

Kontakty prevence Středočeský kraj 

 

 

 

Celostátní bezplatné linky důvěry pro děti a linka pro rodiče

 
  • Linka bezpečí pro děti a mládež - 116 111 (nonstop, bezplatná), e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (poradna pro děti), chat: http://chat.linkabezpeci.cz (poradna pro děti)
  • Linka pomoci obětem internetové kriminality - 116 111, www.internethelpline.cz
  • Linka vzkaz domů - 800 111 113 (dostupný pouze z pevné sítě, 8 - 22.00, denně, bezplatná), 724 727 777 (děti a mládež na útěku či vyhození), www.vzkazdomu.cz
  • Rodičovská linka - 840 111 234 (výchovné a rodinné poradenství po telefonu), http://linkabezpeci.cz
  • DoNa linka pro oběti domácího násilí - 251 511 313 (nonstop), e-mail: dona@donalinka.cz, www.donalinka.cz
  • Bílý kruh bezpečí - linka pomoci obětem tresných činů 257 317 110, www.bkb.cz
  • Linka důvěry Dětského krizového centra - 241 484 149 (nonstop),e-mail:problem@ditekrize.cz, www.dkc.cz/linka_duvery.php
Převzato z portálu www.zkola.cz  - v části sociálně patologické jevy a jejich prevence. Zde naleznete i další zajímavé odkazy - šikana, záškoláctví, závislosti aj.
 

Schránka důvěry
Nachází se na naší škole v prvním patře před ředitelnou školy. Můžete do ní vhazovat své připomínky, stížnosti, problémy, podezření na šikanu apod. O schránku se pečlivě stará
Mgr. Miluše Volková – metodik prevence.