Čísla účtů školy a platby

    

Účet školy: 3262282339/0800

Na tento účet poukazujte platby za předškolní vzdělávání, školní družinu a kroužky organizované školou.

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte.

Do poznámky: jméno dítěte a účel platby.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. (Vyhláška č.14/2005 Sb.) Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou - neplatí školkovné. Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (ŠZ 561/2004 Sb.)

Úplata za předškolní vzdělávání: 600 Kč/měsíc.

Úplata za školní družinu: 150 Kč/měsíc. Prosíme o platbu ve 2 splátkách:

září – prosinec   splatnost 20.9.2017      celodenní ŠD 600,- Kč
leden – červen  splatnost 20.1.2018       celodenní ŠD 900,- Kč

Detaily viz Školní družina-Informace o činnosti.

 

Účet školní jídelny: 3903620319/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte.

Do poznámky: jméno dítěte.

Platby za stravné provádějte vždy do 25. dne měsíce předcházejícího příslušnému kalendářnímu měsíci.

Stravné ZŠ:

  • žáci ve věku 6 - 10 let       - cena za oběd - 29 Kč/den - platba na měsíc 580 Kč
  • žáci ve věku 11 a více let  - cena za oběd - 32 Kč/den - platba na měsíc 640 Kč

 Stravné MŠ:

  • děti ve věku do 6 let              - 43 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina – 9,25,9)      - platba na měsíc 860 Kč
  • děti ve věku nad 7 a více let - 49 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina – 10,29,10)   platba na měsíc 980 Kč