Logopedická prevence

Podpora logopedické prevence

Ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí učitelkou mateřské školy vypracovaly projekt a podaly žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které vypsalo rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“.

Náš projekt byl schválen a škole byla poskytnuta dotace ve výši 15 000 Kč na nákup pomůcek, které přispějí ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání zaměřeného na rozvoj řečových dovedností dětí předškolního věku.

Škola zakoupila z poskytnuté dotace Klokanův kufr. Je to komplexní pomůcka pro předškolní věk, která byla vytvořena na základě uznávané publikace Diagnostika dítěte předškolního věku (autoři Mgr. J. Bednářová a PhDr. V. Šmardová), je její přímou aplikací a rozšířením. Dává možnost sledovat dítě podle věkově – kompetenčního systému a spolupracovat na konkrétních úkolech. Handicapovaným umožní systematickou práci, nadané děti zvládnou úkoly s věkovým předstihem a mohou posilovat své silné stránky.

  

 

Vyhodnocení projektu

29. 12. 2016

Z poskytnuté dotace jsme v souladu s žádostí o poskytnutí finančních prostředků zakoupili do naší mateřské školy soubor pomůcek Klokanův kufr. Zlepšila se tím vybavenost školy didaktickými pomůckami. Kufr je využíván nejen k logopedické prevenci, ale také k celkovému zvyšování kvality poskytovaného předškolního vzdělávání, k zlepšení individuálního přístupu k jednotlivým dětem.

Projekt vede paní učitelka, která absolvovala akreditovaný kurz Logopedický asistent. Zaměřujeme se na prevenci patologických jevů v oblasti rozvoje řeči, upevňujeme správný rozvoj řeči napodobováním správné výslovnosti, rozvojem slovní zásoby, rýmováním, cviky v orofaciální oblasti. Rozvoj a posun dětí je zapisován do záznamových archů, které slouží jako podklad při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů dětí.

Logopedická prevence se uskutečňuje denně během komunitního kruhu, individuálním přístupem k dětem, příležitostně při různých činnostech a 1x týdně řízenou činností.

Projekt vychází z RVP pro předškolní vzdělávání, je v souladu se školním vzdělávacím programem. O projektu a aktivitách informujeme pravidelně rodiče dětí, v případě potřeby poskytujeme individuální konzultace a poradenské služby.

Pomůcka Klokanův kufr je k dispozici všem pedagogům MŠ, využíváme ji pro všechny děti v MŠ, při individuální práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a při práci s předškoláky.

Pomůcka díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které je možné dále posilovat a rozvíjet, identifikuje případné slabé stránky, umožňuje s nimi pracovat a nalézat cesty ke zlepšení.