Čísla účtů a platby

Účet školy: 3262282339/0800

Na tento účet poukazujte platby za předškolní vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání: 600 Kč/měsíc.

Variabilní symbol: individuální číslo přiděle né mateřskou školo u každému dítěti

Do poznámky: jméno dítěte a účel platby.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. (Vyhláška č.14/2005 Sb.) 

Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou neplatí školkovné. Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (ŠZ 561/2004 Sb.)