Organizace školního roku 2017/2018

 

Zahájení školního roku

pondělí 4. 9. 2017 v 8:00

Ředitelské volno

pátek 29. 9. 2017

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017

Třídní schůzky

pondělí 13. 11. 2017 od 18:00 

Vánoční prázdniny

sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018

Ukončení 1. pololetí

středa 31. 1. 2018

Pololetní prázdniny

pátek 2. 2. 2018

Jarní prázdniny

pondělí 19. 2. – neděle 25. 2. 2017

Den otevřených dveří

středa 14. 3. 2018 od 8:00 do 14:00

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018

Třídní schůzky

pondělí 9. 4. 2018 od 18:00

Zápis do 1. tříd

čtvrtek 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00

Ukončení školního roku

pátek 29. 6. 2018

 

Naše škola

Naše škola se nachází uprostřed krásného údolí řeky Vltavy.

Obec odkoupila dům číslo popisné 17 v roce 1934 a po nezbytných stavebních úpravách zde byla v roce 1936 slavnostně otevřena škola.

Povodně v roce 2002 zasáhly obec a poškodily také budovu školy. Část, ve které se nachází mateřská škola, musela být znovu postavena. Později došlo k úpravě podkroví školy a vznikla nová učebna a keramická dílna. V roce 2015 získala obec od MŠMT dotaci na přístavbu školy, díky které dojde ke zvýšení kapacity základní školy, mateřské školy, školní jídelny i družiny.

Posláním naší školy je poskytovat kvalitní předškolní a základní vzdělávání. Výuka ve škole v sobě zahrnuje tradiční, osvědčené postupy a zároveň zohledňuje současné trendy a požadavky na vzdělávání. Necháváme se inspirovat i jinými pedagogickými směry, využíváme prvky montessori, waldorfské, zážitkové pedagogiky. Anglický jazyk se v naší škole vyučuje od 1. třídy. Jsme "Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně", jsme zapojeni do sítě "Odpovědných škol" a máme certifikát "Rodiče vítáni". Jsme mateřská škola a základní škola pouze s 1. stupněm. Menší kolektiv nám umožňuje podporovat atmosféru rodinného prostředí, individuální přístup ke každému dítěti a žákovi.

Důraz klademe na:

  • práci žáků s různými zdroji informací
  • poznání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim, na práci s nadanými žáky a s žáky se specifickými poruchami učení
  • rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace žáků v pracovním týmu, realizování třídních i celoškolních projektů, spolupráci všech tříd školy
  • budování přátelského a bezpečného prostředí školy, vstřícné atmosféry, partnerských vztahů mezi učiteli a žáky, spolupráci s rodiči, zapojení školy do života obce
  • využívání moderních metod výuky - například projektové, problémové vyučování, učení všemi smysly, činnostní učení, učení v souvislostech, kooperativní učení, metodu CLIL
  • rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti, matematické, finanční gramotnosti, na environmentální výchovu, bezpečnost a dopravní výchovu
  • podporu zdravého životního stylu, pozitivního sociálního cítění a prevenci proti vlivu nežádoucích jevů na žáky naší školy
  • efektivní výuku, vnitřní motivaci žáků k učení, získání dovednosti učit se, smysluplné hodnocení a motivaci k co nejlepším výsledkům
  • budování vztahu k místu bydliště a jeho poznání
  • poznání naší historie, tradic a jejich dodržování - Svatomartinská slavnost, Masopust, Vynášení Morany, Vánoční zpívání, Jarní jarmark... 

Snažíme se učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být. V naší škole není důvod bát se ptát. Víme, že chybami se člověk opravdu učí a nejde jen o známky a odměny, ale hlavně o to, co se naučíme. Protože je jedno, jak moc jsme talentovaní nebo chytří, ale záleží na tom, jak se svým talentem, rozumem a životem naložíme!

 

Vize školy
Otevřená, učící se škola, ve které se všem dobře pracuje. Škola, která poskytuje kvalitní základy vzdělání, do které všichni rádi chodí a na kterou budou v dobrém vzpomínat.

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou." 
Jan Amos Komenský